• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява проект  „Синергия на природата и културата - потенциал за развитие на трансграничния регион" („Synergy of nature and culture - potential for development of the cross-border region")  по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 2.1. „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство".

Проектът се изпълнява съвместно с Община Мангалия - Румъния, като за Община Балчик се предвижда да се благоустрои крайбрежната алея на град Балчик в участъка от Морска гара-Балчик до ДКЦ-ЦИ „Двореца". Ще се  реконструира  настилката и обособи велоалея в обхвата на съществуващата дамба. Общата дължина на разглеждания участък от крайбрежната алея е  1 700 м. По цялата му дължина ще се възстановят парапетите и съществуващите части от отводнителни канавки.

В рамките на проекта ще се организират 2 музикални събития  „Балчик - пиано дейс" и „Балчик - джаз найтс".                                                                               

Общата стойност на проекта е  1 499 902,70 евро, от които 749 988,64 за изпълнение на дейностите в Община Балчик. ЕФРР /Европейски фонд за регионално развитие/ ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13%. Собственият принос на партньорите по проекта е 2%. (общо в размер на 30 054,54 евро, от които 15 007, 27 евро - съфинансиране от Община Балчик).

Срокът на изпълнение е 36 месеца.