• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик/ и Заповед № 336/04.04.2019г. на Кмета на Община Балчик, Решение 342 Протокол 23 от 26.04.2018г. на Общински съвет- Балчик.

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.502.404 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на пункт за тотализатор, с площ от 14.00м2"


1.  Предмет на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.502.404 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на пункт за тотализатор, с площ от 14.00м2

2.  Начална годишна наемна цена: 271.32 лв. /двеста седемдесет и един лев и тридесет и две стотинки/ без ДДС;

3.  Срок на договора: 2 / две/ години;

4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. нямат публични задължения;       

След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:

4.3. използва отдавания под наем имот, съгласно описаното предназначение;

4.4. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне на пункт за тотализатор;

5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение;

6.  Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 11.04.2019г. до 14.30 часа на 25.04.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.04.2019г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 25.04.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

 Лице за контакти: Андриана Иванова - гл.специалист наеми

 0579 7 10 54