• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 03.04.2019 г.

З А П О В Е Д

 № 332

гр. Балчик, 03.04.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в община Балчик


О Б Р А З У В А М :


1.  37 /тридесет и седем/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.

2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:

080300001 - гр. Балчик, пл."Кап.Георги Радков " № 1

080300002 - гр. Балчик, ул."Дионисополис" № 3

080300003 - гр. Балчик, ул."Страцин" № 6

080300004 - гр. Балчик, ул."Черно море" № 40

080300005 - гр. Балчик, ул."Черно море" № 40

080300006 - гр. Балчик, ул."Христо Ботев " № 6

080300007 - гр. Балчик, ул."Средна гора " № 73

080300008 - гр. Балчик, ул."Арда" № 5

080300009 - гр. Балчик, ул."Ген.Колев" № 2

080300010 - гр. Балчик, ул."Ген. Колев" № 2

080300011 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

080300012 - гр. Балчик, ул."Варненска "2

080300013 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

080300014 - гр. Балчик, ул."Люлин" № 1

080300015 - гр. Балчик, ул."Д - р Зл.Петков" № 34 - Районна болница

080300016 - с. Безводица, ул."Девета" № 7

080300017 - с. Бобовец, ул."Първа " № 6

080300018 - с. Гурково, ул."Възход" № 1 / +с. Брястово/

080300019 - с. Дропла, ул."Стара планина " № 3

080300020 - с. Дъбрава, ул."Първа" № 22

080300021 - с. Змеево , ул."Искър " № 38

080300022 - с. Кранево, ул."Черно море" № 7Б

080300023 - с. Кремена, ул."Първа " № 13

080300024 - с. Ляхово , ул."Първа" № 14

080300025 - с. Царичино, ул."Девета " № 31

080300026 - с. Оброчище, ул."Мусала " № 1/+КК"Албена"/

080300027 - с. Оброчище, ул."Мусала" № 1

080300028 - с. Рогачево, ул."Лозар" № 22

080300029 - с. Преспа, ул."Седма" № 12

080300030 - с. Сенокос, ул."Девети септември" № 53

080300031 - Психиатрична болница

080300032 - с. Соколово, ул."Кирил и Методий" № 57

080300033 - с. Стражица, ул."Четвърта" № 5

080300034 - с. Тригорци, ул."Втора" № 14

080300035 - с. Храброво, ул."Първа" № 13

080300036 - с. Църква , ул."Втора " № 5А

080300037 - СБР „Тузлата"


3.   Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ"ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик