На основание чл. 77, ал. 1 и ал.2 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №76, Протокол 7/28.02.2017г. на Общински съвет Балчик, Заповед  № 297/21.03.2019г. на кмета на Община Балчик.

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА провеждане на публично оповестен, присъствен конкурс за отдаване под наем на 5 бр. /пет броя/ павилиони № 20,23,24,26 и 29, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея „Двореца", гр. Балчик - публична общинска собственост.

1. Начална годишна наемна цена за всеки един от павилионите - 1 100.00 лв. / хиляда и сто лева/ без ДДС;

2. Депозит за участие 110 лв /сто и десет лева/ без ДДС;

3. Срок на договора: 1 /една/ година;

4. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /деловодство/ в Община Балчик в     срок от 28.03.2019 г. до 15.30 часа на 11.04.2019 г. в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялостното наименование на конкурса, както и наименованието и адреса на участника.

Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително.

5. Огледът на обектите /павилионите/ се осъществява съвместно със специалист от отдел ОХССД, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в Община Балчик.

6. Документация за конкурса се получава срещу заплащане на сума от 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от касата на Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6 от 28.03.2019 г. до 14:30 часа на 11.04.2019 г.

7. Кандидатите за участие следва да:

7.1. са регистрирани по Търговския закон;

7.2. нямат задължения към Община Балчик;

8. В предложението за участие, всеки кандидат има право да посочи до три обекта, но може да спечели само един. В случаите, в които е посочил повече от един обект, следва да подреди обектите по предпочитание.

9. Получените в срока предложения за участие се отварят в заседателната зала на Община Балчик /гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6/ от 10.00 часа на 15.04.2019г. Отварянето на предложенията се извършва от комисия, назначена от кмета на Община Балчик. В залата могат да присъстват участниците в конкурса или упълномощени от тях представители.

10. След сключване на договора за наем, наемателят следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект, съгласно одобрена схема.


Лице за контакти: Андриана Иванова - главен специалист наеми

тел. 0579 7 10 54