З А П О В Е Д

№283

гр. Балчик, 19.03.2019г.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1т.14 от ЗМСМА и чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател: Марияна Ангелова- секретар на община Балчик

Членове: Павлета Костова- ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

Инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в областна администрация Добрич

Деспа Илиева - началник отдел „ГРАО"

Ивайло Иванов - мл. полицейски инспектор - РПУ на МВР Албена

Комисията да разгледа подаденото искане от собственик на имот с вх.№ 94-00-456 от 15.03.2019 г.в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед.

Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал.1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а. ал.2 от §9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.  

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик