На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и Заповед 209/20.02.2019 г. на Кмета на Община Балчик.

      1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея "Дамба" и алея "Двореца", гр. Балчик.

       2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.

     2.1. Тротоарна такса в размер на  915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 г., за извършване на търговска дейност /с предмет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

     2.2. Тротоарна такса в размер на  915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 г., за извършване на търговска дейност /с предмет - детски и развлекателни игри/. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

        Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.

    2.3. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г. и 2,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г. за продажба и изготвяне на художествени произведения. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

       Периода за отдаване на площите по т. 2.3. е от 01.04.2019 г.-30.09.2019 г., като кандидатстващите следва да посочат в заявлението за участие периода, за който ще развиват дейност /продажба и изготвяне на художествени произведения/.

    3. Условия за участие :

    3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и 2.2./.

     По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил или да се обучава към датата на подаване на заявлението за участие, образование в областта на изобразителното изкуство, или да притежава майсторско свидетелство.

    3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.

    3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.

    3.4. Не се допускат кандидати, които имат задължения към Община Балчик.

     С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

      Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ.

         Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и в края на летният сезон /не по късно от 05.10.2019 г./, за да се определи сумата за плащане.

    Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за плащане от Общ. Балчик.

   4. Документи за участие в класирането :

   4.1. Декларация, че лицето няма публични задължения /проверява се служебно/ - Приложение № 3.

   4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право - Приложение № 2.  

   4.3. Заявление - декларация за участие по образец.

   4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на летния сезон-Приложение №1.

   4.5. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от студентска книжка /за обучаващите се към датата на подаване на заявлението/ или майсторско свидетелство.

Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 105, отдел "ОХССД" в ОбА - Балчик.

Срокът за приемане на предложения за участие е от 01.03.2019 г. до 15.03.2019 г. до 15:30 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21 ІХ" № 6.

 В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общината - www.balchik.bg.

Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 31.03.2019 г. на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат предоставени на други кандидати.

      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за извършване на търговска дейност.


     За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54

     Андриана Иванова