• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №222/21.02.2019 г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен  конкурс „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в село Дропла.                   

1.Помещение /стоматологичен кабинет/ с обща площ 12.00 кв.м,1/3 от чакалня и 1/3 от санитарен възел, всичко с площ 18.62 кв.м; находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.

2.Помещение /лекарски кабинет №2/ с площ 17.28 кв.м, манипулационна №2 с площ 12.77 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м/обща площ 10.44 кв.м/и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м /обща площ 5.77 кв.м/, всичко с площ 35.45 кв.м, находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.

3.Помещение /лекарски кабинет № 1/  с площ 12.00 кв.м, манипулационна № 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м / обща площ 10.44 кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ всичко с площ 26.44 кв.м, находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.

4.Начална годишна наемна цена:

по т.1 - 72.17 лв. / седемдесет и два лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС;

по.т.2 - 137.40 лв./ сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС;

по.т.3 - 102.48 лв. / сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;

5.Срок на договора: 5 /пет/ години;

 6. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

6.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

6.2. да нямат публични задължения;

6.3. да имат диплома за завършено висше медицинско образование;

7.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за медицински кабинет, като не променя предназначението му;

8.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 28.02.2019г. до 14.30 часа на 15.03.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

9.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 15.03.2019г.;

10.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 15.03.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                               

Лице за контакт:  Андриана Иванова

гл.специалист наеми  0579 7 10 54