• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21.02.2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отмяна на Решение № 513 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 29.01.2019 година, с което се дава съгласие за отпускане на финансови помощи.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

2. Отмяна на Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 година, с което  се дава съгласие за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

3. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект „Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена", преминаващ през землището на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Продажба чрез търг на ПИ № 36453.501.44 по кадастралната карта на с. Карвуна.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.25.504 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане на заявление от Иванка Андреева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, апартамент в бл. 9, ж.к. Балик, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Разглеждане на заявление от председателя на УС на Сдружение Футболен клуб „Черноморец"  гр. Балчик, за предоставяне на футболен стадион в гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Разни

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик