• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 171/07.02.2019 г. на Кмета на Община Балчик,

 

I. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, представляващ част от имот  ПИ  №53120.35.9 по кадастрална карта на село Оброчище за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

II. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в град Балчик,  представляващ част от ПИ  №53120.35.9, по кадастрална карта на село Оброчище за поставяне на рекламно-информационен елемента с обща площ 0.80 кв.м

1. Начална годишна наемна цена: 39.00лв. / тридесет и девет лева / без ДДС;

2. Срок на договора: 3 /три/ години;

3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно информационен елемент;

5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 14.02.2019г. до 14.30 часа на 28.02.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 28.02.2019г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 28.02.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти

Андриана Иванова

тел. 0579 7 10 54