• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 Г.

(Приета с Решение № 505 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г.)


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

   135 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

   980 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

1 115 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

   950 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

     10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

   300 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

 1 260 000


Всичко приходи

 2 375 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    10 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявления

      1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

      3 000


Всичко разходи

    17 000


ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - магазин с площ от 6.00 м2 на пл. „21 септември" №6 гр. Балчик 

преходен

2

Помещение - магазин с площ от 20.00 м2 на ул. „Черно море" №18 гр. Балчик  

преходен

3

Две помещения с обща площ 22.00 м2 в двуетажна сграда на ул. „Димитър Желев" гр. Балчик 

преходен

4

Помещение - магазин с площ от 16.00 м2 на първия етаж в сградата на „МЦ І" ЕООД гр. Балчик    

преходен

5

Част от фоайе с площ от 1.00 м2 в сградата на ОбА-Балчик на пл. „21 септември" №6

преходен

6

Медицински кабинети с обща площ от 140 м2 в здравна служба с. Дропла

преходен

7

Помещение - магазин с площ от 18.00 м2 в село Бобовец

преходен

8

Стоматологичен кабинет с площ от 20.00 м2 в здравна служба с. Гурково

преходен

9

Терен с площ от 50 м2 за разполагане на павилион, на ул. „Д-р Желязко Бончев" гр. Балчик

преходен

10

Терен с площ от 8 м2 за разполагане на павилион във в.з. „Овчаровски плаж" гр. Балчик

преходен

11

5 броя павилиони, всеки с площ от 4.5 м2, находящи се на алея „Двореца" гр. Балчик

преходен

12

Терен с площ 60.00 м2 за разполагане на павилион в с. Сенокос

преходен

13

Терен с площ от 192 м2 за разполагане на павилион в с. Оброчище 

преходен

14

Терен с площ от 12.00 м2 за разполагане на павилион на ул. „Трепетлика",  кв."Младост", с. Оброчище

преходен

15

Терен с площ от 10.00 м2 за разполагане на павилион до бл.№17  жк „Балик" гр. Балчик 

преходен

16

Тротоарно право по алея „Двореца" гр. Балчик

преходен

17

Тротоарно право по алея „Дамба" гр. Балчик

преходен

18

Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик и с. Кранево

преходен

19

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно информационни елементи в гр. Балчик и с.Кранево

преходен

20

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 784 м2 /УПИ ХІІ, кв.7 по ПУП на в.з. "Бели скали"/ 

преходен

7

Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ № 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/

преходен

8

Незастроено дворно място с площ от 1216 м2, представляващо ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на с. Соколово/

нов

9

Незастроено дворно място с площ от 1212 м2, представляващо ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/

преходен

10

Незастроено дворно място с площ от 1645 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1615 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

29

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

30

ПИ № 66250.501.706 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 1540 м2.

преходен

31

ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/, с площ 1062 м2.

преходен

32

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2.

преходен

33

Поземлен имот № 02508.4.85 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж - юг", с площ от 214 м2.

нов

34

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

35

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

36

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

37

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

преходен

38

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

39

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

40

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3991 м2

преходен

41

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

42

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294.00 м2/

преходен

43

Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

44

Незастроено дворно място с площ от 807 м2 ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

45

Незастроено дворно място с площ от 499 м2 ПИ № 02508.72.16 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

46

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ 446.00 м2

преходен

47

ПИ № 02508.74.258 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 412 м2

преходен

48

ПИ № 02508.74.226 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ І, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 455 м2

 преходен

49

ПИ № 02508.74.227 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 462 м2

преходен

50

ПИ № 02508.74.228 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 445 м2

преходен

51

ПИ № 02508.74.303 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 439 м2

преходен

52

ПИ № 02508.74.254 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 426 м2

преходен

53

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.55.85 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

54

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

55

Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен

56

Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

57

Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

58

Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

59

Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

60

Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

61

Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

62

Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

63

Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

64

Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

65

Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

66

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

67

Гараж в жилищен блок „Чайка",  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.  

преходен

68

Гараж в жилищен блок „Чайка", с площ от 19 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

69

Незастроено дворно място с площ от 4 788.00 м2 - ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна

нов

70

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

преходен

71

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

преходен

72

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

преходен

73

Земеделска земя V категория с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

преходен

74

Земеделска земя VІ категория с площ от 3000 м2 - ПИ № 44882.22.100 по кад. карта на с. Ляхово

преходен

75

Земеделска земя - нива ІІІ категория с площ от 1 121 м2 - ПИ № 66250.13.124 по кад. карта на с. Сенокос.

преходен

76

Земеделска земя - изоставена орна земя VІІ категория с площ от 3 315 м2  - ПИ № 78639.16.18 по кад. карта на с. Църква

нов

77

Земеделска земя - лозе VІІ категория с площ от 4 119 м2 - ПИ № 78639.16.61 по кад. карта на с. Църква

нов


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 1, ет.1, вх. Б, бл.22 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.21 по кад. карта на гр. Балчик/

преходен

2

Апартамент № 4, ет.1, вх.А, бл. 40 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.4 по кад. карта на гр. Балчик/

нов

3

Апартамент №10, ет.3, вх. Б, бл.40 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.30 по кад. карта на гр. Балчик/

нов

4

Апартамент №6, ет.2, вх. А, бл.5 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.79.16.2.6 по кад. карта на гр. Балчик/

нов

5

Апартамент №15, ет.5, вх.А, бл.9 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.78.24.1.15 по кад. карта на гр. Балчик/

нов

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2019 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.