публикувано 15.01.2019 г.

Проект № BG05M9OP001-2.005-0068

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи

от Община Балчик"

Във връзка приключване на проект „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", финансиран с Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0068-С01 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" ви каним на финална пресконференция, насрочена за 25 януари 2019 г. от 11.00 часа в залата на Общинска администрация - Балчик.