• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 02.01.2019 г.

З А П О В Е Д

№1343/27.12.2018г.

гр. Балчик

  

На основание чл.44,ал.1,т.1,т.8 и ал.2 от ЗСМА, чл.93,ал.1, чл.94, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация,  във връзка с постъпели заявления в Общинска администрация гр. Балчик с вх.№94-00-905/09.10.2018г. от Желязка Златева Тодорова, от гр. Балчик Ж.К. "Балик", бл.4 ,вх. А, ет.5, ап.14 и №94-00-964/19.10.2018г. от Филиз Исмаил Мехмед от гр. Балчик  Ж.К. "Балик", бл.26, вх. А, ет.4, ап.11, относно заличаване на регистрации по настоящ и постоянен адрес на лицата регистрирани на посочените адреси и като взех в предвид изложеното в протокол от 24.10.2018 г., съставен от длъжностни лица от комисия по чл.99а, ал.1 от ЗГР, определена със Заповед № 1075 от 15.10.2018 г. на Кмета на Община Балчик.


Н А Р Е Ж Д А М :


Да се извърши дерегистрация по настоящ адрес на лицата както следва:

Елена Илиева Анастасова с ЕГН ********** от адрес гр.Балчик  Ж.К."Балик" бл.26, вх.А, ет4, ап.11,

Любомир Василев Тодоров, ЕГН **********  от адрес  гр.Балчик  Ж.К."Балик" бл.26, вх.А, ет4, ап.11,

Илиан Валентинов Иванов, ЕГН ********** от адрес  гр.Балчик  Ж.К."Балик" бл.26, вх.А, ет4, ап.11,

Нойемина Любомирова Тодорова, ЕГН ********** от адрес  гр.Балчик  Ж.К."Балик" бл.26, вх.А, ет4, ап.11,

Галин Михайлов Русанов, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила" №5

Руфкие Февзиева Русанова, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила" №5

Иво Галинов Михайлов, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила „ №5

Мерт Михайлов Русанов, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила" №5

Ради Стефанов Кирилов, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила" №5

Жулиде Неджмединова Мамуд, ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул."Рила" №5

Джан Радев Кирилов, ЕГН ********** от адрес гр. Балчик ул."Рила" №5

Джанан Радева Кирилова, ЕГН ********** от адрес гр. Балчик ул."Рила" №5

Севда Жулиде Мамут , ЕГН ********** от адрес гр.Балчик ул." Рила" №5


На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се извърши чрез поставяне на Заповедта на информационното табло в сградата на Община Балчик и интернет страницата на общината.

Настоящата заповед може да се обжалва  от заинтересованите лица пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от съобщението й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Мариана Ангелова -Секретар на Община Балчик.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ГД"ГРАО" чрез ТЗ"ГРАО" - Добрич за автоматично заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

  

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик