• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление за "Изграждане на хотел" в ПИ 39459.25.539, с площ 3017 кв.м, с начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди и ПИ 39459.25.538, с площ 2436 кв.м., с начин на трайно ползване - незастроен имот за курортно-рекреационен обект, землище на с.Кранево, общ.Балчик.

Прикачени файлове: