• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПРОЕКТ ACTIVE
„Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст
чрез подобряване на тяхната квалификация и образование"
e-MS код: ROBG-148 

ТРУДОВА БОРСА
19.12.2018 (сряда) от 10:30 ч.
КИЦ „Мелницата", пл. „Кап. Георги Радков" N° 1


Община Балчик организира на 19 декември 2018 година (сряда) Трудова борса. Необходимо е да носите CV.

Тя се провежда по проект „Повишаване конкурен- тоспособността на хората в предпенсионна въз­раст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE). Проек­тът се изпълнява по Програмата за трансгранично съ­трудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, прио­ритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион" в партньорство с общините Тузла /Tuzla/, Аджиджеа /Agigea/ и Компана /Ситрапа/ - окръг Констанца - Ру­мъния.

Трудовата борса в гр. Балчик е с начален час 10.30 часа и ще се проведе на 6-ият етаж в КИЦ „Мелница­та", пл. „Кап. Георги Радков" № 1.

Ще участват работодатели от различни браншове, кои­то ще заявят свободни работни места или свои бъде­щи потребности от работна ръка, социални партньори, държавни ведомства и търсещи работа лица.

Трудовата борса ще подобри информираността за местния и трансграничния трудов пазар и реално ще увеличи шансовете за осигуряване на заетост на хора­та без работа. Фокусът на трудовата борса в Балчик е върху безработни лица между 55 и 70 години. Работо­дателите ще имат възможността да осъществят пряк контакт с търсещите работа и да направят подбор за незаетите длъжности във фирмите още същия ден.

Като устойчиво продължение след края на проекта ще остане да функционира разработена платформа, която дава възможност на всички активно търсещи работа от трансграничния регион Румъния - България, да се регистрират и онлайн да осъществят връзка с работо­датели.