публикувано на 28.11.2018 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

  ДОКЛАД


             ОТНОСНО: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2019  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ в срока по чл.69, ал.2 от АПК.

 

            Господин Председател,

В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2019 г.

            Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2017г., предложените за всяка дейност за 2019 г. са 4 948 497.00 лв. разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   1 775 530.00 лв.


2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 2 453 563.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 719 404.00 лв.


Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.


Предлагам за утвърждаване следното: 

проекто - решение:


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси.

 

Р Е Ш И:


            1. Одобрява разходите за 2019 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 4 948 497.00 лв.

 

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик


ОБЩИНА БАЛЧИК
ПЛАН-СМЕТКА 2019г.

Наименование на дейностите по ЗМДТ ЧЛ.66 ал.1 Мерна единица/ количество Ед.цена Предложение за
план-сметка за
2019г./лв./
Пояснения за дейностите за 2019г.
І Раздел І ви - Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1,1 Закупуване на контейнери/кошчета за отпадъци брой х 83950 ОБП"БКС"

Общо по раздел І

83950
ІІ. Раздел ІІ- ри - Сметосъбиране и сметоизвозване
2,1 Работни заплати и възнаграждения х х 894304 БКС/ОБА
2,2 Други възнаграждения и плащания за персонала х х 21874 БКС/ОБА
2,3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели х х 166238 БКС/ОБА
2,4 Издръжка §§ 10 х х 312485 БКС
2,5 Събиране и транспортиране на  битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти х х 33190 БКС
2,6 Събиране и транспортиране на  битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти по ЗОП х х 155560 Оброчище/Кранево/Рогачево/Църква
2,7 Сметосъбиране и сметоизвозване села х х 61065 БКС
2,8 Капиталови рх х х 17000 разпоредители с бюджет
2,9 ДДС х х 29864 ОБА

Общо по раздел ІІ

1691580
ІІІ. Раздел ІІІ- ти - Проучване,проектиране,поддържане,експлоатоция и обезвреждане на отпадъци
3,1 Закриване/рек-я на ДЕПО - съфинансиране ПУДООС

208020 СМР/строителен и авт.надзор
3,2 Отчисления чл.60 от ЗУО - 11 143 тона тон 2,75 30643 Община Добрич
3,3 Отчисления чл.64 от ЗУО- 11 143 тона тон 57,00 635151 Община Добрич
3,4 Разходи за  приемане сепариране и обезвреждане на отпадъци от Претоварна станция тон 32,38 381339 Пр.станция - 11777 тона
3,5 Разходи  приемане на отпадъци от Депо Стожер тон 40,70 435123 Община Добрич- 10 691 тона
3,6 ДДС

163 287
3,7 Преходен остатък неплатени разходи

600000

Общо по раздел ІІІ

2453563
ІV. Раздел ІV- ти - Почистване на територии за обществено ползване
3,1 Работни заплати и възнаграждения х х 319472 хххххххххх
3,2 Други възнаграждения и плащания за персонала х х 57726 хххххххххх
3,3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели х х 62786 хххххххххх
3,4 Издръжка §§ 10 х х 150690 хххххххххх
3,5 Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища х х 96530 хххххххххх
3,6 Разходи за събиране на шума  и паднали клони от паркове/градинки и др. х х 32200 хххххххххх

Общо по раздел ІV 719404

Всичко общо разходи по план -сметката

4948497