• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 1153/02.11.2018г. на Кмета на Община Балчик,

1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, пл."21 Септември", актуван с АЧОС № 3349/02.09.2008 г. представляващ Кафе-бар състоящ се от 1 етаж - търговска зала, стълбище, предверие и склад - 83 кв.м ; подземен етаж -склад,коридор, стълбище и "wc" с по две клетки - 44 кв.м - обща площ 127 кв.м и част от имот публична -общинска собственост актуван с АОС №227/25.05.1999 г., прилежаща тераса с площ 137.06 кв.м;

2. Цел на търга: Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, пл."21 Септември", актуван с АОС № 3349/02.09.2008 г. представляващ Кафе-бар състоящ се от 1 етаж - търговска зала, стълбище, предверие и склад - 83 кв.м ; подземен етаж -склад,коридор, стълбище и "wc" с по две клетки - 44 кв.м - обща площ 127 кв.м и част от имот публична -общинска собственост актуван с АОС №227/25.05.1999 г., прилежаща тераса с площ 137.06 кв.м;

3. Отдаваната под наем част от общинския имот е за извършване на търговска дейност;

4. Начална годишна наемна цена:  3 824.56 лв. / три хиляди осемстотин двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС;

5. Срок на договора: 5 /пет / години;

6. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4.3 да извършват дейност, предмет на търга;

7. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение;

8. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 08.11.2018г. до 15.00 часа на 22.11.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

9. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 22.11.2018г.;

10.  Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 22.11.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

11. Търгът ще се проведе на 23.11.2018 г.  от 10.00 часа в зала на І-ви етаж в сградата на  Община Балчик.

12. Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.