• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед №1156/05.11.2018 г. на Кмета на Община Балчик,

I. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост находящ се в град Балчик, пл."21-ви септември" - офис помещение, актуван с АЧОС №3350/02.09.2008г.,представляващ ПИ № 02508.87.127.6, с площ 6.60 кв.м.   

II. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в град Балчик, пл. " 21-ви септември" - помещение актуван с АЧОС № 3350/02.09.2008 г.,представляващ  ПИ № 02508.87.127.6, с площ 6.60 кв.м.   

1. Начална годишна наемна цена: 255.81 лв. / двеста петдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС;

2. Срок на договора: 5 /пет/ години;

3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение;

5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 08.11.2018г. до 14.30 часа на 22.11.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

6.  Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 22.11.2018г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 часа на 22.11.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакт:  Андриана Иванова

гл. специалист наеми  0579 7 10 54