• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 01.11.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1118/26.10.2018 г. на кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

 

Длъжност - Старши инспектор ревизор по приходи - 2 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Старши инспектор ревизор по приходи:

        - образователна степен - висше/бакалавър

       - професионален опит - 1 година

       - ранг - V младши

- предпочитана специалност - икономика, финанси


2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ, приемане и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ, проверки на декларираните от данъкоплатците данни, проверки за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически лица, съгласно утвърдените процедури.

Оказване на методологическа и практическа помощ на задължените лица по прилагане на законодателството по местните данъци и такси.


3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.


Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособностако има такива, сертификати;

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг;

- CV европейски формат;

- мотивационно писмо.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 15.11.2018 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

Лице за контакт: Албена Златева

Телефон за контакт: 057971049


Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

- информационното табло на фронт офиса на Общинска администрация Балчик, на електронната страница на Община Балчик.


Протокол за допуснатите кандидати и дата за решаване на тест (PDF)

Протокол за допуснатите кандидати до интервю (PDF)

Резултати от проведения конкурс (PDF)