• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.1; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик;  Заповед №1091/18.10.2018. г. на Кмета на Община Балчик.                                 

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна общинска собственост, представляваща:

1 (един) брой настолен банциг, модел БН-01/1976 г. № 0210-220 кг, 750 об/мин., производство ЗДДМ-Пловдив, при начална цена за една вещ /банциг/  - 400.00 лв. /четиристотин/, без ДДС .

Депозита за горе посочените вещи е в размер на 100.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 13.11.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.10.2018 до 12.11.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на  12.11.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 12.11.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 0579 7-10-41  Караиванова, Денева