Укрепителни мероприятия в границите на имота в обхвата на източна алея между ПТ5 и ЖР стълб, разполагаща се на кота 40.00, ПИ 53120.106.417 по КК на м."Фиш-фиш", землището на с.Оброчище, общ.Балчик.

Прикачени файлове: