• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот (ПУП-ПРЗ) за промяна на имотна граница между Поземлен имот (ПИ) 39459.501.370 и 39459.501.37, за които са отредени съответно Урегулирани поземлени имоти (УПИ) IX-370 с Х-371, кв.11 по к.к. на с. Кранево, обш. Балчик

Прикачени файлове: