• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З А П О В Е Д

№988

гр.Балчик,  25.09.2018г.

 

 На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1т.14 от ЗМСМА и  чл. 99б, ал.1
от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

            Комисия в състав:

            Председател: Марияна Ангелова- секретар на община Балчик

            Членове:         Павлета Костова- ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

                                    Надежда Михайлова-мл.експерт в областна администрация Добрич

                                    Деспа Илиева- началник отдел „ГРАО"

                                    Стефан Иванов- мл.полицейски инспектор- РПУна МВР Балчик


            Комисията  да разгледа подадените искания от собственици на имоти с вх.№ 94-00-825 от 20.09.2018г. и № 94-00-831 от 21.09.2018г. в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед.

            Във връзка с извършване на проверката по чл.99б,ал.1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а. ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9 от 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

            Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик  / п/