• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

"Изграждане на ново водовземно съоръжение /каптаж/ и водоем за напояване на 30 дка овощни насаждения и поливане на тревин площи, както  и монтиране на ЛПСОВ", поземлен имот 66250.502.5, площ 2,443 дка, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за стопански двор, с. Сенокос, възложител "Агропакт" ЕООД

Прикачени файлове: