• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

           На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.,  Решения № № 382/28.06.2018 г., 380/28.06.2018 г., 381/28.06.2018 г., 123/25.04.2017 г., 920/17.09.2015 г.. на Общински съвет Балчик. и във връзка със Заповед № 913/03.09.2018 г. на Кмета на Община Балчик,
                  
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
            1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.287 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 449.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 327.00 лева  /десет хиляди триста двадесет и седем лева/ без ДДС;
           2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІ, кв. 50 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.259 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 422.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 706.00 лева  /девет хиляди седемстотин и шест лева/ без ДДС.   
          3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 50 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.253 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 443.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 189.00 лева  /десет хиляди сто осемдесет и девет лева / без ДДС.    
         4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 46 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастралната карта на град Балчик с площ 480.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 600.00 лева  /девет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.  
         5.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 338.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 375.00 лева  /осем хиляди триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.  
            Търгът ще се проведе на 26.09.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  №6.

           Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 10.09.2018 г. до 25.09.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася по банков път по посочена в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 25.09.2018 г.
           Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 25.09.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.

           За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева