• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


            Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 847/09.08.2018 г. на кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

 

Длъжност - Главен архитект

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен архитект:

            - образователна степен - висше/магистър

            - професионален опит - 3 години

            - ранг - IV младши

            - предпочитана специалност - архитектура

            2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява ръководство, координиране и контрол на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Балчик и осигуряване на нейното устойчиво развитие и благоустрояване.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 лв.

 

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.


Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати;

- удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг;

- CV европейски формат;

- мотивационно писмо.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 13.09.2018 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.


Протокол за допуснатите кандидати и дата за решаване на тест (PDF)

Протокол за допуснатите кандидати до интервю (PDF)

Резултати от проведения конкурс (PDF)