• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


  З А П О В Е Д

№591

гр.Балчик, 14.06.2018г.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1т.14 от ЗМСМА и  чл. 99б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

            Комисия в състав:

            Председател: Марияна Ангелова- секретар на община Балчик

            Членове:        Павлета Костова- ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

                                   Надежда Михайлова-мл.експерт в областна администрация Добрич

                                   Деспа Илиева- началник отдел „ГРАО"

                                   Стефан Иванов- мл.полицейски инспектор- РПУна МВР Балчик

                                   Димчо Анастасов-мл. Експерт РУ на МВР Албена

   Детелина Иванова- ст.специалист „ГРАО"

Комисията да разгледа подадените искания от собственици на имоти с вх.№ 94М-1099-2 от 08.06.2018г, № 94Н-304-1 от 01.06.2018 г. и № 94М-592-1 от 20.04.2018 г. в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед.

       Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал.1от ЗГР е необходимо представителите от РУ на МВР Балчик и Албена на основание чл.140а, ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведомят комисията за резултата от проверката.

         Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

         Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                 

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик