О Б Я В Л Е Н И Е

         На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП-Парцеларен план за "Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция "Албена" от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 /п/ст "Албена"/, км 77+727 до км 78+008 /дясно/ от обслужваща зона на път I-9 община Балчик".

         Проекта се намира в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост", община Балчик.