• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„ Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион ", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., и Договор за БФП РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и Споразумение №96593/07.08.2017г., относно сключване на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

  1. Общи параметри на проекта - „ Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион "

  2. Бюджет на проекта допустими разходи - 533 735,71 лева с ДДС.

  3. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране : 69 386,71 лв., с ДДС и собствен принос на Община Балчик : 10 674,88 лв. с ДДС .

  4. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се формира размера за:Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 373 000,00 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.

  5. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви от»а» до «ж» от ЗПФ.

             - 373 000,00 -финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

      6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
             - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване


Обсъждането ще се проведе на 25.06.2018г. / понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик
Прикачени файлове: