На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 514/29.05.2018г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публичен търг с явно наддаване с предмет Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.501.379 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на 1бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност с площ от 12.00 м2"

1. Предмет на търга: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ №39459.501.379 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на 1бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност с площ от 12.00 м2"

2. Начална годишна наемна цена: 1 200.00 лв. / хиляда и двеста лева/ без ДДС;

3. Срок на договора: 1 /една/ година

4. До участие в публичен търг с явно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:

5.1. използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - поставяне на 1бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност;

5.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност;

6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 31.05.2018г. до 15.00 часа на 15.06.2018г. от касата на ОбА - Балчик.

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.30 часа на 15.06.2018г.

8. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга - 16.00 на 15.06.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.         

9. Търгът ще се проведе на 18.06.2018г. от 14.00 часа в гр.Балчик, сградата на общинска администрация, адрес: пл. „21-ви септември" №6, заседателна зала, ет.1

В случай, че присъства представител на участника, следва той да бъде изрично упълномощен /нотариално заверено пълномощно/ за участие в търга.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Татяна Василева - гл.специалист СД

0579 7 10 54