• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 323 от 29.03.2018 г.  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 415/10.05.2018 г. на Кмета на Община Балчик.                                   

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.817 по кадастралната карта на село Соколово с площ 1 629.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 403 лева /единадесет хиляди четиристотин и три лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 21.05.2018  г. до 05.06.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 05.06.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 05.06.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева