Приложение № 2

                                                                   към чл. 6

                                               (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,

                                                          бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.,  изм., бр. 3 от2018г.)

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСI. Информация за контакт с възложителя:


1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
Петя Райнова Карагеоргиева, Георги Райнов Карагеоргиев, Петър Георгиев Петков и Веселина Илиева Петкова - Илиева, всички с българско гражданство.


2. Пълен пощенски адрес:

гр. Варна, ул. „Битоля" №5, ет. 1 ап. 1.

3. Телефон, факс и e-mail:

тел. 0889761362, 0885444558

petya_karageorgieva@abv.bg, s.kasarova@bs-counsult.com

 


4. Лице за контакти:

Силвия Касърова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за ново инвестиционно намерение. Предвижда се изграждане на временен открит паркинг за МПС в поземлени имоти с начин на трайно ползване-урбанизирана територия с ИД 02508.7.143 (номер по предходен план 000243) и ПИ с ИД 02508.7.144 (номер по предходен план 000244), с обща площ 2,650 кв.м. по плана на к.з. „Двореца" гр. Балчик.


а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Предвижда се изграждане на временен открит паркинг за МПС. Площта на имотите обхващащи инвестиционното намерение е 2.650 кв.м. Предвижда се изпълнението на временна пътна настилка от трошен камък, същата ще се валира и уплътни с цел използването й като настилка за паркиране на моторни превозни средства. Общият капацитет на паркоместата се предвижда да бъде между 50 и 70 бр. В имотите няма изградени постройки. ПИ с идентификатор 02508.7.143 е ограден с ажурна ограда с вход от към съществуващия път. Пропусквателният режим се планира да бъде с ръчни бариери и кабина за работника на паркинга. Не се предвижда използването на вода за инвестиционното предложение, като за питейни нужди да се употребява бутилирана.


б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение не е в пряка взаимовръзка и кумулиране с други инвестиционни предложения. В ПИ с идентификатор 02508.7.143 има изграден рекламно - информационен елемент с издадено Разрешение за строеж № 234/30.06.2017г. от Главния архитект на Община Балчик.


в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:

По време на строителството се предвижда използване на вода, пясък, трошен камък. По време на експлоатацията не се предвижда използване на природни ресурси. За ПИ с идентификатор 02508.7.143 (УПИ IX)  в кв. 1, по плана на к.з. „Двореца", гр. Балчик е издаден предварителен договор за присъединяване към водопроводните и/или канализационни системи №ПД03-02508-79/23.03.2012г. За същия имот е налично е разрешително №81 от 22.05.2012г., издадено от ВиК Добрич, за изграждане на изгребна яма. За битови нужди се предвижда ползването на бутилирана питейна вода.


г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на изграждането е възможно да се генерират минимални количества строителни отпадъци. По време на експлоатацията на обекта не се очаква генериране на производствени отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на извършване на строителните дейности ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. На обекта предмет на инвестиционното предложение няма да се образуват битови и промишлени отпадъчни води. Не е предвиден санитарен възел. Битови отпадъци от посетители и служители се предвижда да се събират в съдове за отпадъци и да се изхвърлят при спазване изискванията на системата за сметосъбиране за гр.Балчик.


д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Реализацията на инвестиционното намерение няма до доведе до замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. Замърсяването от шум на автомобили и вредните емисии се предвижда да е в рамките на допустимите норми, съгласно изсикванията на действащите разпоредби на територията на страната, включително и при изграждането на съоръжението. В близост до инвестиционното намерение няма изградени жилищни и обществени сгради, което не предполага замърсяване от шум. Не се предвижда причиняване на дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от Приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. В близост до обекта няма разположение предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.

 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на
§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето , „факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначение за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или използване за профилактични, лечебни или хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух;

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един от тези фактори.

Не се предвижда неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, отнасяща се до човешкото здраве по отношение на въдуха в обхвата на инвестиционното предложение. Другите фактори на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето не попадат в обхвата на предложението.


2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предвижда се изграждане на временен открит паркинг за МПС в поземлени имоти с начин на трайно ползване-урбанизирана територия с ИД 02508.7.143 (номер по предходен план 000243) и ПИ с ИД 02508.7.144 (номер по предходен план 000244), с обща площ 2,650 кв.м. по плана на к.з. „Двореца" гр. Балчик. Площта на имотите обхващащи инвестиционното намерение е 2.650 кв.м. Строителните работи ще включват подравняване на терена, полагане на настилка от трошен камък, валиране и уплътняване, поради което няма необходимост от допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Предмет на инвестиционното намерение е изграждане на паркинг. Основната дейсност, която ще се извършва е паркиране на леки коли. Капацитета на паркоместата се предвижда да бъде между 50 и 70 бр. На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. Не се очаква да са налични опасни вещества.


4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да бъде изграждана нова пътна инфраструктура, ще бъде запазена съществуващата такава, поради това не се налага нова схема.


5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Инвестиционното предложение е за изграждане на „Временен открит паркинг". Срокът за реализация на инвестиционното предложение ориентировъчно може да се посочи около 1 месец след издаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи. Изграждането на обекта се предвижда да се извърши на етин етап. В момента възложителя не предвижда закриване, възстановяване и последващо ползване. При изграждане на съоръжението (временен открит паркинг) ще се положи временна пътна настилка от трошен камък, която ще се валира и уплътни. Дейностите по екплоатация и последващо използване се изразяват в паркиране на МПС.

 
6. Предлагани методи за строителство.

Заравняване на терена, полагане на временна пътна настилка от трошен камък, която се валира и уплътнява.


7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Имотите са собственост на инвеститорите. С изграждането на паркинга се цели задоволяване на нуждите на местното население и гостите на града от паркоместа, предвид близко разположените: Архитектурно-парков комплекс „Двореца" - гр. Балчик и Ботаническата градина към него. Необходимостта от изграждане на временен паркинг, се доказва с наличието на  Архитектурно-парков комплекс „Двореца"  -  гр. Балчик и Ботаническата градина към него, поради големият поток от посетители.


8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

За имотите, предмет на инвестиционното намерение има влязъл в сила ПУП - ПРЗ одобрен със заповед  №498 от 18.06.2016г. от Кмета на Община Балчик, с предназначение Комплексно обществено обслужване. В имота няма постройки и ПУП - ПРЗ не е реализиран. Територията предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територий по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000".

Приложение към настоящото: Скици и протоколи за трасирана на имотите и снимка извадка от google maps.


9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Поземлен имот с ИД 02508.7.143 (номер по предходен план 000243) и ПИ с ИД 02508.7.144 (номер по предходен план 000244), предмет на инвестиционното предложение граничат от северoизток с третокласен път /ул. „Златко Петков"/, на югоизток с третокласен път ул. „Магнолия", на югозапад граничи с тревна площ и на изток с поземлен имот 02508.7.145.

Към настоящия момент имотите не се ползват.


10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотите не попадат в близост до чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;


11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се налага извършване на други дейности, свързани с инвестиционното предложение, като добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.


12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Прилагаме писмо с изх. № 940028 от 04.04.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура", Областно пътно управление - Добрич, което доказва липсата на необходимост от други разрешителни свързани с инвестиционното предложение.


III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 
1. съществуващо и одобрено земеползване:

По местоположение инвестиционното предложение е разположено в поземлени имоти с начин на трайно ползване-урбанизирана територия с ИД 02508.7.143 (номер по предходен план 000243) и ПИ с ИД 02508.7.144 (номер по предходен план 000244), с обща площ 2,650 кв.м. по плана на к.з. „Двореца" гр. Балчик. Площта на имотите е 2.650 кв.м.


2. мочурища, крайречни области, речни устия:

С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.


3. крайбрежни зони и морска околна среда:

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони:

Инвестиционното предложение не попада в планински и горски райони.


5. защитени със закон територии:

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000". Най-близко разположената е Защитена зона BG0002061 „Балчик" за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-130/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

 
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа:

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.


7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност:

С инвестиционното предложение няма да бъде засегнат ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.


8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.


IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:


1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии:

От реализиране на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

По време на строителството се очакват минимални количества от емисии на вредни вещества, които ще се отделят главно от машината заравняваща терена, превозните средства доставящи строителни материали и при заравняване терена - емиси от прах. При експлоатацията на обекта не се очаква отделяне на вредни вещества, в количества, които да окажат значително замърсяване на атмосферния въздух в района.

Отопление на бъдещия обект не се налага.

По време на строителството ще се генерират минимални количества строителни отпадъци. По време на експлоатацията на обекта не се очаква генериране на производствени отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на извършване на строителните дейности ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

На обекта не се предвижда изграждане на санитарен възел, поради което няма да се формират битови отпадни води.

С изграждане на новото инвестиционно предложение - временен паркинг ще бъде подобрена инфраструктурата на града, ще се избегне безразборното паркиране навсякъде. Предложението цели задоволяване на нуждите на местното население и гостите на града от паркоместа, предвид близко разположените: Архитектурно-парков комплекс „Двореца" - гр. Балчик и Ботаническата градина към него.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение:

Не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие и върху най-близко разположената  Защитена зона BG0002061 „Балчик" за опазване на дивите птици.


3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия:

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Най общо, въздействието върху компонентитена околната среда може да се оцени като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна.


5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.):

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати населени места, няма да бъде засегнато населението, обхвата на въздействие ще бъде в рамките на имотите.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието:

Инвестиционното намерение няма вероятност да окаже въдействие върху околната среда и населението.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието:

С инвестиционното предложение не се очаква настъпване на въздействие върху околната среда и населението, а от там и продължителност, и обратимост на въздействието.  

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения:

В близост до инвестиционното предложение няма съществуващи производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие.


9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията:

При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.


10. Трансграничен характер на въздействието:

Не се очаква трансгранично въздействие от реализиране на инвестиционното предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

Всички отпадъци, които ще се образуват по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да се управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститорите са уведомили Кмета на Община Балчик и местното население за своето инвестиционно предложение, във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В резултат на осигурения обществен достъп до уведомлението за инвестиционното предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.