• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 350/24.04.2018г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, ул. „Д-р Димитър Желев" №1, актуван с АОС №327/24.09.1999г."

1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, ул. „Д-р Димитър Желев" №1, актуван с АОС №327/24.09.1999г. представляващ ПИ № 02508.87.37 по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане на заведение за хранене и развлечение, и включва помещения и дворно място, свързани с извършване на дейността, със застроена площ - 97.63 м2 и площ за разполагане на маси и столове на открито - 50м2;

2. Начална годишна наемна цена: 2 398.64 лв. /две хиляди триста деветдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС;

3. Срок на договора: 3 /три/ години;

4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4.3. да извършват ресторантьорска дейност на територията на гр. Балчик;

5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за разполагане на заведение за хранене и развлечение;

6. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.04.2018г. до 15.00 часа на 10.05.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.30 часа на 10.05.2018г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 16.00 на 10.05.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Татяна Василева - гл.специалист СД, 0579 7 10 54