• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 269 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 257/26.03.2018 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

помещение с площ  70 м2, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос /обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кад. карта на с.Сенокос, актувано с АОС №   372/2000 г.-публична общинска собственост.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение с площ 70 м2, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос, съгласно предназначението, а именно за медицинска дейност.

3. Начална годишна наемна цена :

268,80 лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

4. Срок на договора - 5 г.

5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

5.1. са регистрирани по ТЗ;

5.2. притежават завършено висше образование по медицина;

5.3.осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;

5.4. нямат публични задължения;

6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :

6.1.спазва предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ;

6.2. не променя предназначението на наетия кабинет;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 05.04.2018 г. до 20.04.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 20.04.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова