публикуване 26.03.2018 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в:


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


            ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Блчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА

 

  1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:

Във връзка с допуснати неточности и неосъвременена нормативна уредба от 2008г. се налага промяна в състава на обхвата на зоните в с.Кранево по Раздел ІІ  Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение. 

Поради предявен интерес от фирми и граждани за ползване помещенията в Културно туристически център „Мелницата" са предложени цени за наемане на обектите и съораженията.

Въвеждането на новите такси за одобряване на план  за безопасност и здраве и план за управление на строителни отпадъци е наложено от промените в процедурите за одобряване на "План за управление на строителните отпадъци" (ПУСО) и "План за безопасност и здраве" (ПБС), които преди промените в ЗУТ бяха неразделна част от инвестиционния проект за строежа, като се одобряваха и съгласуваха от главния архитект на общината. Таксата за услугата беше включена в определянето на общата цена за одобрение и съгласуване на целия инвестиционен проект.
С настъпилите промени ПУСО и ПБС се одобряват като самостоятелни части от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, преди откриването на строителната площадка. Срокът за извършване на услугите ще бъде 14 дни, защото законът не предвижда бързи такива, а цената е в размер на 30 лв. за всяка от тях.


  1. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Основна цел е уеднаквяването на цената в зона 1 на с.Кранево за всички търговци на пазарен принцип.

Отдаването на помещения и съоръжения в „Мелницата" ще подпомогне бизнеса в развиването на туризма и повишаване на качеството на туристическата услуга за града  като цяло.

Съобразяване Наредбата с промените в ЗУТ.

 

     3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:         

За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

    4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Ще се постигне балансиране на общинският бюджет - повишаване на приходната част.

Ще се подобри качеството на туризма, което е предпоставка за по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции.

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

            Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност, ЗМСМА, ЗМДТ, Закон за туризма,ЗУТ.


         Изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик


§1

В чл. 22 ал.1 правят следните изменения и допълнения:

1.В І зона думите "ул.Черно море в с.Кранево" се заменят с "всички улици попадащи в пространството между ул. "България" и Черно море в с.Кранево".


§2

В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.32 се добавят:

т.32.1.  Одобряване на план за безопасност и здраве на основание чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, обикновена услуга - 30лв. - срок за изпълнение 14 дни.

т.32.2. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци на основание чл. 156б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, обикновена услуга - 30лв. - срок за изпълнение 14 дни.


§3 

В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица първо се коригира номерацията, в  т.1,2,3 и 4  след текста се добавя „ За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 62 от Закона за управление на отпадъците".


 

Наименование на услугата

 

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 62 от Закона за управление на отпадъците

10,00 лв.+

25,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 25,00 лв./тон

3 дни

2

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 62 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

5,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 5,00 лв./тон

3 дни

3

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 62 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

+88,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +88,00

 лв./тон

3 дни

4

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 62 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.

+50,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +50,00

 лв./тон

3 дни

5

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти от собственика, инвеститора или други лица върху терен - частна или общинска собственост 

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3 дни

6

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти, находящи се в земеделска земя

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3дни

7

Издаване позволително за лечебни растения от земи, гори, води и водни площи - общинска собственост

20,00 лв.

7 дни

30,00 лв.

2 дни

8

Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, в т.ч.:

-  за декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ и имоти, представляващи земеделски земи и гори

-   за имоти, молбата за които се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ

-  за учредяване на право на строеж и незавършено строителство и право на ползване

Забележка: Посочената такса е за един обект, за всеки следващ обект се заплаща 15 лева.10,00 лв.


15,00 лв.20,00 лв.14 дни


14 дни14 дни25,00 лв.


30,00 лв.40,00 лв.3 дни


3 дни3 дни

9

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3,00 лв.

Веднага10

Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследствата

3,00 лв.

3 дни11

Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

10,00 лв.

7 дни12

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

5,00 лв.

7 дни13

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

3,00 лв.

Веднага14

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

3,00 лв.

Веднага
§4       

В чл.56 ал.1  се правят следните изменения и допълнения:

 Добавят се в таблица след т.48 следните точки и текст:


49

Зала  ТИЦ „6- ти етаж", 200 места

250.00 лв./ден

50

Изложбена площ  ТИЦ „3-ти етаж" без оборудване

100 лв./ден

51

Изложбени площи на открито

2.00 лв.
1 кв. м./ден

52

Озвучаване на зали + 2  бр. микрофони

100.00 лв./ден

53

Допълнителен микрофон

10.00 лв.
за 1 бр. на ден

54

Наем екран

20.00 лв./ден

55

Наем мултимедия

40.00 лв./ден

56

Наем постерни табла

10.00 лв./ден

57

Наем подиум

12лв. на кв.м./ден

58

Ферма с покрив

800лв./ден

59

Задна конструкция - ферма

8лв.на кв.м./ден

60

Наем офис стол за 1 бр.

2.00 лв./ден

61

Наем градински стол за 1 бр.

1.00 лв./ден

62

Наем работна маса - за 1 бр.

6.00 лв./ден

63

Наем работна маса на открито -за 1 бр. на ден

6.00 лв./ден

64

Стойки за знамена- стандартни - за 1 бр.

15.00 лв./ден

65

Стойки за знамена - настолни - за 1 бр.

2.00 лв./ден

66

Наем витрини - за 1 бр.

15.00 лв./ден

67

Наем офис-помещение, оборудвано с компютър и интернет

30.00 лв./ден

68

Наем флипчарт постер - за 1 бр.

10.00 лв./ден

69

Копирни услуги

0.05 лв./стр.

70

Наем коктейлна маса "Щъркел" с калъф- за 1 бр.

15.00 лв./ден


За услугите за техническо обезпечаване на събития включени в културния календар на Община Балчик и/или субсидирани от бюджета на общината не се дължат такси.


§5 Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик