На 19 септември 2017 г. община Балчик стартира изпълнението на проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализирането на проекта ще се извърши:

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1107 /ІІ-71, ДОБРИЧ - БАТОВО/ ОДЪРЦИ- ГРАНИЦА ОБЩ. (ДОБРИЧКА - БАЛЧИК) - ХРАБРОВО - БОБОВЕЦ  - СТРАЖИЦА - /DOB2004/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА БАЛЧИК, OТ KM 4+700 ДО КМ 8+420, L = 3 720 M И ОТ КМ 11+490 ДО КМ 13+725, L = 2 235 M"

- "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB2004 /ІІ-27, ДОБРИЧ - БАЛЧИК/ - СТРАЖИЦА - БАЛЧИК /DOB1149/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+250"

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB2142 /ІІІ-296, ВРАНИНО - КАВАРНА/ - ГРАНИЦА ОБЩ. КАВАРНА - БАЛЧИК) - ГУРКОВО - ЦАРИЧИНО -  /І-9/ ОТ КМ 8+250 ДО КМ 13+760  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА БАЛЧИК"


ИД № на проекта: 08/07/2/0/00701

УРН: 427164

Срок на изпълнение: 19.09.2017-18.09.2020

Стойност на проекта: 5 859 327,62 лв.