На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 298 по Протокол № 20/25.01.2018 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 168/26.02.2018 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти за разполагане на спомагателни атракционни тераси  за извършване на ресторантьорска дейност, както следва :

1.1. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Панорама-Каваци"/ с площ 160,88 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.2. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред "Бистро "Старата лодка"/ с площ 103,04 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.3. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Антик"/ с площ 77,00 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.4. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Микадо"/ с площ 112,55 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.5. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 54,00 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.6. Поземлен имот /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 181,00 м2, представляващ ПИ № 02508.86.102 по кадастралната карта на гр.Балчик-урбанизирана територия, част от УПИ № І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 383/15.04.2014 год.

1.7. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант с българска кухня "Лотос"/ с площ 70,80 м2, представляващо част от ПИ № 02508.87.151 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 86,00 м2, включващ  ид.част от УПИ ІІІ-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 312/17.02.2012 год.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за разполагане на спомагателни атракционни  тераси  за извършване на ресторантьорска дейност.

3. Начални годишни наемни цени :

по т.1.1. - 6 274,32 лв. /шест хиляди двеста седемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС;

по т.1.2. - 4 018,56 лв. /четири хиляди и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС;

по т.1.3. - 3 003,00 лв. /три хиляди и три лева/, без ДДС;

по т.1.4. - 4 389,45 лв. /четири хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/, без ДДС;

по т.1.5. - 2 106,00 лв. /две хиляди сто и шест лева/, без ДДС;

по т.1.6. - 7 059,00 лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС;

по т.1.7. - 2 761,20 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС;

Цените са определени, съгласно т.5, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

4. Срок на договорите - 5 год.

5. Конкурсни условия :

Кандидатът за участие следва да :

5.1. е регистриран по Търговския закон;

5.2. няма публични задължения;

6.След сключване на договора за наем наемателят следва да :       

6.1. спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот;

6.2.направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на спомагателна атракционна тераса.

6.3. Предоставената за ползване спомагателна атракционна тераса не може да се категоризира като самостоятелен търговски обект.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.03.2018 г. до 16.03.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 16.03.2018 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова