• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 283 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед №35/19.01.2018 г. на кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на:

- медицински кабинет /стоматологичен/ с площ от 15,00 м2, находящ се на 1-ви етаж от двуетажна сграда /Здравна служба/ с идентификатор № 18160.501.255.1 по кад. карта на с. Гурково, цялата с площ от 164,00 м2-публична общинска собственост, актувана с АОС 430/10.12.2014 г.

2. Цел на конкурса: отдаване под наем на медицински кабинет /стоматологичен/ в Здравна служба, с. Гурково, съгласно предназначението, а именно за стоматологичен кабинет.

3. Начална годишна наемна цена:

57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3, Зона 4 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 5 г.

5. Кандидатите за участие следва да:

5.1. са регистрирани по ТЗ;

5.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална медицина;

5.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

5.4. нямат задължения към Община Балчик.

6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

6.1. използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

6.2. да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.02.2018 г. до 15.02.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова