• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 268 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед №34/19.01.2018 г. на кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на:

- помещение /оптика/, с площ 8 м2, находящо се в "МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, намиращ се в гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.

2. Цел на конкурса: отдаване под наем на помещение /оптика/, находящо се в "МЦ І" ЕООД, намиращ се в гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1.

3. Начална годишна наемна цена:

234,24 лв. /двеста тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, без ДДС. Наемната цена на помещението е определена, съгласно т.3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 5 г.

5. Кандидатите за участие следва да:

5.1.са регистрирани по ТЗ с предмет на дейност оптика и търговия с оптични материали;

5.2. нямат задължения към Община Балчик.

6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

6.1.не променя предназначението на наетото помещение;

6.2.спазва предмета на дейност /оптика/.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.02.2018 г. до 15.02.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова