• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А  П  О  В  Е Д

№ 26/16.01.2018 г.

град Балчик 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик /приета с решение № 328 от 25.01.2002 г./, чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик /приета с решение № 31 от 22.12.2016 г./, във връзка с предстоящите празници ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 12.02.2018 г. до 10.03.2018 г., както следва :

1. Пл. "Рибарски" - до автобусни спирки

2. Център  - до автобусна спирка  пл. "21-ви септември"

3. Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл. "Възраждане" - до автобусната спирка

5. ЖК "Балик"-  общински пазар

6. ЖК "Балик" - до автобусна спирка /пред кафене "Шоколино"/

7. ЖК "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

8. Кв. "Левски" - до автобусна спирка /"Акапулко"/

II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик