• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 238 от 19.10.2017 г., Решение № 275 от 14.12.2017 г.,  Решение № 274 от 14.12.2017 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 20/12.01.2018. г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

            1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 499.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 810 лева  /четиринадесет хиляди осемстотин и десет лева/ без ДДС.

            2. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.955 по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик  с площ 1596.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 172 лева  /единадесет хиляди сто седемдесет и два лева/ без ДДС.

          3. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 5 по ПУП на кв. „Младост" село Оброчище, община Балчик,представляващ ПИ № 53120.501.186 по кадастралната карта на село Оброчище, община Балчик  с площ 293.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 650.00 лева /пет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС.                   

            Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  №6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 22.01.2018  г. до 05.02.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 05.02.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  05.02.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.


           За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева