• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На 22 август 2017 община Балчик стартира изпълнението на проект  „ Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион", акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 5 " Ефективен регион", в партньорство с община Наводари, област Констанца.

 Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничеството между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

 Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество. Проектът включва дейности като:

-  Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;
-  Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион,
-  Създаване на съвместна уеб платформа;
-  Работни срещи и семинари;
-  Пилотен проект за иновативно електронно управление в община Балчик и община Наводари;
-  Оборудване с технически средства


Бюджет на проекта: 427,222.06 ЕВРО

Срок на изпълнение: 22.08.2017-21.08.2019


ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК