публикувано на 06.12.2017 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно проект на решение за одобряване на план-сметка за разходите по дейностите свързани с услугите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

  

ДОКЛАД

             ОТНОСНО: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2018  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ в срока по чл.69, ал.2 от АПК.

 

            Господин Председател,

    В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2018 г.

            Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2017г., предложените за всяка дейност за 2018г. са 4474329.00лв. разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; - 1573886.00лв.


2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 2234429.00лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 666014.00лв.


 Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.

 Предлагам за утвърждаване следното: 

проекто - решение:


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси.


Р Е Ш И:


            1. Одобрява разходите за 2018 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 4474329.00лв


Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик

 

ПЛАН-СМЕТКА 2018г.

 

 Наименование на дейностите по

ЗМДТ ЧЛ.66 ал.1

Мерна
единица/
количество

 

Ед.
цена

Предложение
за
план-сметка
за

2018г./лв./

 

Пояснения за
дейностите
за 2018г.

І

Раздел І ви - Осигуряване на съдове за битови отпадъци

1,1

Закупуване на контейнери/кошчета
за отпадъци

брой

х

83000

ОБП"БКС"


Общо по раздел І

83000


ІІ.

Раздел ІІ- ри - Сметосъбиране и сметоизвозване

2,1

Работни заплати и възнаграждения

х

х

802108

БКС/ОБА

2,2

Други възнаграждения и плащания
за персонала

х

х

21124

БКС/ОБА

2,3

Задължителни осигурителни вноски
от работодатели

х

х

148314

БКС/ОБА

2,4

Издръжка §§ 10

х

х

228273

БКС

2,5

Събиране и транспортиране на  битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти

х

х

33626

БКС

2,6

Събиране и транспортиране на  битови отпадъци/ръчно и машинно метене и миене почистване на шахти по ЗОП

х

х

167772

Оброчище/Кранево/
Рогачево/Църква

2,7

Сметосъбиране и сметоизвозване села

х

х

42191

БКС

2,8

Капиталови рх

х

х

19000

разпоредители
с бюджет

2,9

ДДС

х

х

28478

ОБА


Общо по раздел ІІ1490886


ІІІ.

Раздел ІІІ- ти - Проучване, проектиране, поддържане,
експлоатоция и обезвреждане на отпадъци

3,1

Закриване/рек-я на ДЕПО -
съфинансиране ПУДООС208020

СМР/строителен
и авт.надзор

3,2

Отчисления чл.60 от ЗУО

тон

2,75

29400

Община Добрич

3,3

Отчисления чл.64 от ЗУО

тон

45,00

481095

Община Добрич

3,4

Разходи за  приемане сепариране и обезвреждане на отпадъци от Претоварна станция

тон

32,38

328138

Пр.станция -
10 134 тона

3,5

Разходи  приемане на отпадъци
от Депо Стожер

тон

40,70

435124

Община Добрич-
10 691 тона

3,6

ДДС152652


3,7

Преходен остатък неплатени разходи600000Общо по раздел ІІІ

2234429


ІV.

Раздел ІV- ти - Почистване на територии за обществено ползване

3,1

Работни заплати и възнаграждения

х

х

287950

хххххххххх

3,2

Други възнаграждения и плащания
за персонала

х

х

19156

хххххххххх

3,3

Задължителни осигурителни
вноски от работодатели

х

х

50093

хххххххххх

3,4

Издръжка §§ 10

х

х

202015

хххххххххх

3,5

Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища

х

х

71620

хххххххххх

3,6

Разходи за събиране на шума  и паднали клони от паркове/градинки и др.

х

х

35180

хххххххххх


Общо по раздел ІV

666014Всичко общо разходи по план-сметката

4474329