• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 228 по Протокол №15/19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед №1165/15.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

1 бр. медицински кабинет /стоматологичен/ и ½ коридор с обща площ от 22,00 м2, представляващи обособена част от Здравна служба, с. Соколово /сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кад. карта на с. Соколово/, актувана с АОС № 398 от 2014 год.- публична общинска собственост.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на обособена част от Здравна служба с. Соколово, съгласно предназначението, а именно за медицинска дейност.

3. Начална годишна наемна цена :

85,27 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 5 г.

5. Кандидатите за участие следва да :

5.1. са регистрирани по Търговския закон;

5.2. осъществяват дейност : осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

5.3. притежават завършено висше образование по дентална медицина;

5.4. нямат задължения към Община Балчик;

6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да :

6.1. използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

6.2.спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2017 г. до 08.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова