• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 238 от 19.10.2017 г., Решение № 247 от 19.10.2017 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 1167/15.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 499.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 810 лева  /четиринадасет хиляди осемстотин и десет лева/ без ДДС.

2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІ, кв. 54 по ПУП на село Оброчище община Балчик,  представляващ ПИ № 53120.502.777 по кадастралната карта на село Оброчище, община Балчик  с площ 1000.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 23 900.00 лева /двадесет и три хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.12.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 27.11.2017  г. до 11.12.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 11.12.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 11.12.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева