• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 1150/13.11.2017год. на Кмета на община Балчик, Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:

1.1. Имот с идентификатор 03174.52.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безводица, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-99/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, трета категория с площ от 4 831 кв.м./ четири хиляди осемстотин тридесет и един квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4726/21.07.2017год., на цена не по-ниска от 11 100 лева /единадесет хиляди и сто  лева/, като начална цена за провеждане на търга.

1.2. Имот с идентификатор 03174.52.527 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Безводица, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-99/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, трета категория с площ от 3 278 кв.м. / три хиляди двеста седемдесет и осем квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4727/21.07.2017год., на цена не по-ниска от 7 540 лева /седем хиляди петстотин и четиридесет лева/, като начална цена за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 05.12.2017 год. / вторник / от 10.00 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: пл. "21-ви Септември" № 6.                   

Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 20.11.2017 г. до 14.00 часа на 01.12.2017 г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет. І.

Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 01.12.2017 год. на Информационния център на община Балчик.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, в периода от 27.11.2017 год. до 01.12.2017 год.

Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев, главен експерт ОПФ