публикувано на 14.11.2017 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК,

(Приета с решение № 470, по протокол № 33 от 05.12.2013 г.)

Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик


Проект

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Балчик чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на ел.поща с адрес: mayor@balchik.bg


МОТИВИ:

С Решение № №470, взето с Протокол № 33 от 05.12.2013г. на ОбС е приета Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Балчик.

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: На 25 май 2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.43/ 07.06.2016г/, което налага да бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик. 

Цели: С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик , се цели синхронизиране с направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси.

Финансови средства: За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати: С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие - местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Балчик.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, е публикуван на официалната страница на Община Балчик на 14.11.2017 г.

След изтичане на законовия 30-дневен срок ще бъдат взети предвид всички предложени промени по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общински съвет гр. Балчик.

Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, както следва:

§ 1. Чл. 17 се изменя така:

1.                  Алинея 2 се отменя.

2.                  Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1.                  В ал. 3:

а) в т. 1 числото „5" се заменя с „15";

б) в т. 2 числото „30" се заменя с „50".

2.                  Създава се нова ал. 6:

„(6) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината ако е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината."

§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения:

1.      Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината."

2.     В ал. 5 думите „31 декември" се заменят с „30 септември".