• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 200 по Протокол № 13 от 27.07.2017 г. на ОбС - Балчик, Заповед № 958/12.09.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

       1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.48 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които :

      3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон с предмет на дейност обущарски услуги;

      3.2. нямат задължения към Община Балчик;

      4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да :

4.1.не променя предназначението на наетият имот;

4.2.да извършва дейност предмет на търга /обущарски услуги/;

      4.3.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на павилион;

      Търгът ще се проведе на 09.10.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.09.2017 г. до15.00 ч. на 06.10.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 06.10.2017 г. до 16,00 ч. в нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

     За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова