• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Класиране на участниците в конкурса за избор на управител на «МБАЛ - Балчик» ЕООД


Комисията за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД назачената с Решение № 172 по Протокол №12 от заседание на ОбС-Балчик в състав:

Председател:    Митко Петров - Зам.-кмет ФСД на Община Балчик

Секретар:          Гергана Димитрова - юрист консултантът към Общински съвет - Балчик

Членове:           Д-р Трифон Йорданов - Изп.директор на МБАЛ - Добрич, магистър по медицина

                          Иванка Бързакова -общински съветник, член на ПКЗССД при Общински съвет - Балчик

                          Д-р Светла Ангелова Димитрова -представител на РЗИ - гр. Добрич,

 след проведено гласуване единодушно въз основа на резултатите от проведения конкурс на 05.09.2017 г.,


РЕШИ:


1. Класира на първо място участника д-р Парсек Саркис Салбашян  с постигната обща средноаритметична оценка  отличен /6/.

2. Определя за спечелил конкурса за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД - д-р Парсек Саркис Салбашян от гр.Варна, ул."Македония", №42, ет.3, ап.5.

На основание чл.10,ал.І от Наредба №9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения предлага на Общински съвет-Балчик да одобри решението на комисията за определяне на кандидата , спечелил конкурса.

КОМИСИЯ:


Председател: Митко Петров

Секретар: Гергана Димитрова

Членове:  Д-р Трифон Йорданов, Иванка Бързакова, д-р Светла Ангелова