• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение № 204 от 27.07.2017 г., Решение  № 656 от 25.09.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 884/25.08.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ І, кв. 45 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.954 по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик  с площ 1720.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 040 лева /дванадесет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС.                                                                           

2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.812 по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик  с площ 1348.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 436 лева /девет хиляди четиристотин тридесет и шест лева/ без ДДС.                                                                           

Търгът ще се проведе на 20.09.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.09.2017  г. до 19.09.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 19.09.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 19.09.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева