На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 178 по Протокол № 12 от 29.06.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 767/27.07.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем  на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 4 бр. рекламно информационни елементи /указателни табели/ с обща площ 4,20 м2, както следва :

1.1. част от ПИ № 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик, представляващ част от тротоар на ул. "Дунав", за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,20 м2;

1.2. част от ПИ № 02508.72.89 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ част от тротоар на ул. "Камчия", за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,00 м2;

1.3. част от ПИ № 02508.72.1 по кад. карта на гр. Балчик, представляващ част от тротоар на кръстовището на ул. "Камчия" и ул."Стара планина", за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,00 м2;

1.4. част от ПИ № 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик, представляващ част от тротоар на ул. "Дунав", за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,00 м2;

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи.

3. Начални годишни наемни цени :

по т. 1.1. - 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС;

по т.1.2. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС;

по т.1.3. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС;

по т.1.4. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС;

съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 3 (три) години от датата на сключване на договора за наем.

5. Допускане до конкурса :

5.2. да нямат задължения към Община Балчик;

5.3. да притежават база /цех/ за производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия на територията на гр. Балчик;

След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елементи.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 03.08.2017 г. до 18.08.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 18.08.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова